Хэт богино авианы шалгалт

Хүний сонсох дууны долгионоос их давтамжтай долгионыг хэт авиа гэнэ. Дууны долгионы дээд хязгаар 20кГц тул үүнээс дээш давтамжтай долгион үүнд хамаарна гэсэн үг. Металл дундуур өндөр давтамжтай богино долгионы урттай долгион тарааж гэмтэл согог дээр ойсон долгионыг бүртгэж авах замаар хэт болгино авиан шалгалтыг гүйцэтгэнэ. 

Манай компани нь дэлхийн стандартад нийцэн хүлээн зөвшөөрөгдсөн компаниудын үйлдвэрлэдэг багаж хэрэгсэлийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ашиглаж байна.

                                          

                                      SIUI CTS-2020                                                       EPOCH XT