Соронзон бөөмийн шалгалт

Цахилгаан ба соронзон орон нь хүний нүдэнд үл үзэгдэх боловч дулаан ялгаруулах, гэрэл үүсгэх, биеийг татах буюу хөдөлгөх зэрэг үйлчлэлээр нь тэдгээрийн оршин байгааг мэдэж болно. Цахилгаан ба соронзон орныг хэмжих арга нь эдгээр үзэгдлүүд дээр үндэслэдэг ба соронзон бөөмийн шалгалт нь мөн нэг адил соронжсон биеийн гадарга дээр ойж гарсан орныг хэмжих зарчим дээр үндэслэнэ.