Зөвлөгөө өгөх

 

Манай компани гагнуур болон ҮЭС-ын шалгалттай холбогдуулан дараах зөвлөгөөг өгч байна.

  • Даралтат савны чанарын бичиг баримт бүрдүүлэх
  • Гагнуурчдын аттестачлал
  • Гагнуурын ил далд ажлын акт бүрдүүлэх
  • Бүх  төрлийн гагнуурын шалгалт баталгаажуулалт, чанарын бичиг баримт бүрдүүлэх
  • Уул уурхай тоног төхөөржүүдийн ашиглатын үеийн шалгалт баталгаажуулалт
  • Шатахуун хадгалах савны  их биений шалгалт, чанарын бичиг баримт бүрдүүлэх
  • Гагнуурын дотоод болон гадаад шалгалтын тайлан бүрдүүлэх
  • Бүх төрлийн барилгын метал хийцийн гагнуурын оёдол шалгаж чанарын бичиг баримт бүрдүүлэх